Algemene voorwaarden

Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van 5SIX78 DANCE, hierna ook te noemen: de dansstudio. Na inschrijving ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
 1. Bezoekers (leerlingen, ouders/verzorgers, etc.) dienen zich gedurende hun aanwezigheid in en op het terrein van de dansstudio te houden aan de huisregels van de locatie. 
 2. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio. 
 3. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 4. 5SIX78 DANCE is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansstudio stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 5. 5SIX78 DANCE is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties etc.
 6. De dansstudio heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.

Inschrijven/opzeggen

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen van het digitale inschrijfformulier op de website van 5SIX78 DANCE.
 2. Inschrijving geldt altijd tot het einde van het seizoen. Bij elk nieuw seizoen dient er opnieuw ingeschreven te worden. Hierbij geldt dat er geen garantie is voor herplaatsing in het zelfde lesuur als het voorgaande seizoen.
 3. Na het volgen van één (gratis) proefles wordt de danser automatisch ingeschreven bij aanwezigheid van de daaropvolgende les en zal het abonnementsgeld gefactureerd worden. Dit tot opzegging dan wel het einde van het seizoen. Indien de danser na de proefles niet aanwezig is bij de daaropvolgende les, zal de plek worden vrijgegeven. 
 4. De dansstudio dient op de hoogte te worden gesteld van een wijziging van het woonadres, telefoonnummer, e-mailadres e.d.
 5. Na inschrijving zal er een factuur verstuurd worden naar het opgegeven emailadres. De factuur kan niet gesplitst worden. Bij start van periode 1 kan er een keuze worden gemaakt om voor het volledige seizoen te betalen dan wel per periode. Dit dient aangegeven te worden in het inschrijfformulier. Bij inschrijving na periode 1 zal er automatisch per periode gefactureerd worden. 
 6. Tussentijds opzeggen kan alleen voor het starten van een nieuwe dansperiode (periode 1 start in september, periode 2 start in december en periode 3 start in maart).
 7. De inschrijving kan worden opgezegd per e-mail met de voor- en achternaam van de danser, leslocatie en lestijd. Indien de periode is gestart, zal deze volledig voldaan moeten worden.  

De lessen & het dansseizoen

 1. De navolgende bepalingen gelden voor alle seizoenen van 5SIX78 DANCE.
 2. Een seizoen is van september tot en met juni in het navolgende jaar.
 3. Een vervallen les is een dansles die niet is gegeven en waarvoor ook geen alternatief door de dansstudio is geboden.
 4. De dansstudio mag een seizoen annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. In geval van annulering door de dansstudio heeft het lid recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 5. Een gemiste les is een dansles die een lid niet heeft kunnen volgen.
 6. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht 5SIX78 DANCE hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via een bericht op whatsapp of via een e-mail.
 7. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 8. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven (dit is verwerkt in het maandbedrag). Het kan echter zijn dat er tijdens vakanties workshops of cursussen worden georganiseerd. Deze vallen buiten de maandelijkse contributie.
 9. Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Koningsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Pinksteren, Sinterklaasavond & Kerst), dan komt deze te vervallen.
 10. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten of er wordt een inhaalmoment aangeboden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.  Het lid wordt hiervan op de hoogte gebracht via de whatsapp groepschat.
 11. De dansstudio heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een seizoen.

Huisregels

 1. De navolgende regels zijn van toepassing op alle locaties waar 5SIX78 DANCE danslessen verzorgt.
 2. Het is niet toegestaan de danslocatie te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen. Men dient deze schoenen uit te trekken bij het betreden van de locatie. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers en bezoekers.
 3. De dansstudio hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. De dansers dienen wel in sport/dans kleding naar de lessen te komen. Lange haren vast en uit het gezicht. 
 4. Zodra periode 3 is gestart wordt er vanuit gegaan dat alle 5SIX78 DANCERS die dan meedoen aan de danslessen ook mee zullen doen aan de voorstellingen aan het einde van het seizoen.